Puur in Harmonie

Massage & Gezichtsbehandelingen te Midwoud

Algemene voorwaarden Puur in Harmonie

 

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere massage, behandeling, aanbieding, arrangement en transactie tussen de salon Puur in Harmonie en een cliënt waarop Puur in Harmonie deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen salon

1. Puur in Harmonie zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Puur in Harmonie doorgeven.

3. Puur in Harmonie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4. Puur in Harmonie zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 

3. Afspraken

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak uiterlijk vierentwintig uur (24 uur) voorafgaande aan de afspraak aan Puur in Harmonie melden.

2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig  nakomt mag Puur in Harmonie het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten (5 min) later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten (15 min ) later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

5. Puur in Harmonie moet verhindering door onmacht zo spoedig mogelijk, voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt kunnen melden.

6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

7. Afspraken kunnen worden gemaakt via telefoon, e-mail of whatsapp.

8. Alle berichten worden altijd binnen 24 uur beantwoord.

 

4. Persoonsgegevens & privacy

1. De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

4. De salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

5.De gegevens worden 1 jaar na uitschrijving vernietigd.

 

5. Betaling

1. Puur in Harmonie vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.

2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21 procent BTW.

3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, pin of betalingsverzoek te voldoen.

5. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.

6.Cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld voor geld en hebben geen vervaldatum.

 

6. Aansprakelijkheid

1. Puur in Harmonie niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Puur in Harmonie is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

2. Puur in Harmonie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

3.Indien de cliënt iets kapot maakt of schade richt aan de salon kan dit worden verhaalt op cliënt.

Alleen indien een gegronde reden kan dit worden kwijtgescholden.

 

7. Klachten

1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Puur in Harmonie.

2. Puur in Harmonie moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Puur in Harmonie de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Puur in Harmonie het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

5. Indien Puur in Harmonie en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

6. In geval van een (onverhoopte) allergische reactie van producten van de salon dient u contact op te nemen zodat ik uw huid aan een analyse/onderzoek kan onderwerpen om de allergie te zien/ constateren. Indien er sprake is van een reactie welke product- gerelateerd zou kunnen zijn, dient u

een klachten/allergie formulier in te vullen en te ondertekenen. Zonder dit formulier kan ik uw product niet terugsturen naar de leverancier.

 

8. Garantie

1. Puur in Harmonie geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.

2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

3. Deze garantie vervalt indien:

• De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;

• De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;

• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;

• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;

• De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;

• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

9. Geheimhouding

1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

10. Beschadiging en/of diefstal

1. Puur in Harmonie heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

2. Puur in Harmonie meldt diefstal altijd bij de politie.

3. Puur in Harmonie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

 

11. Behoorlijk gedrag

1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Puur in Harmonie het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

3. Bij Puur in Harmonie wordt gewerkt volgens de hygiëne regels.

4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne.

5. In de salon worden GEEN erotische handelingen verricht. De cliënt kan hierdoor een ontzegging krijgen op bezoek bij Puur in Harmonie.

 

12. Recht

1. Op elke overeenkomst tussen Puur in Harmonie en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Puur in Harmonie en zijn ook in de salon beschikbaar.

3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

13.Medische verklaringen

1. U bent zelf verantwoordelijk voor uw medische achtergrond. Puur in Harmonie doet geen diagnoses vast stellen.

Indien u twijfelt over bepaalde klachten, neem altijd contact op met uw huisarts.

Puur in Harmonie is hiervoor niet aansprakelijk. Indien een medewerker van Puur in Harmonie twijfelt aan bepaalde klachten of bijzonderheden op de huid zal dit altijd worden gemeld aan de cliënt.

 

14.Ten slotte; bij Puur in Harmonie gaan we met respect met elkaar om en is de salon LHBTIQ+ vriendelijk.

Massage & Gezichtsbehandelingen

Puur in Harmonie

Alles wat je nodig hebt om je mooi en gezond te voelen!

Contact

© 2024 Puur in Harmonie